Back to Top

รากฟันเทียม

  • ผู้ช่วยทันตแพทย์ของศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้เข้าอบรมรากฟันเทียม Straumann จากคุณวิทยากรและทีมงานรากฟันเทียม Straumann

    ศูนย์ทันตกรรม BIDC ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการรักษาอย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพสูงสุด ในวันนี้เราได้จัดการอบรมรากฟันเทียม Straumann แก่ผู้ช่วยทันตแพทย์และพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยคุณวรพงษ์ นิมิตธเนศ วิทยากรจาก DKSH ศูนย์ทันตกรรม BIDC ขอขอบคุณวิทยากรและทีมงานรากฟันเทียม Straumann ที่เข้ามาให้ความรู้ในวันนี้

  • รากฟันเทียมแบบ Roxolid

    Roxolid เป็นรากฟันเทียมที่มีส่วนผสมของ titanium และ zirconium. Roxolid จึงเป็นความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดทางด้านวัสดุศาสตร์ในการผลิตรากฟันเทียม การผสมของสาร 2 ตัวนี้ทำให้เราสามารถเพิ่ม tensile strength แก่รากฟันเทียมเมื่อเปรียบเทียบกับรากฟันเทียมที่ผลิตจาก pure titanium. Tensile strength ที่สูงขึ้นทำให้เราสามารถผลิตรากฟันเทียมที่มีขนาดเล็กลง เพื่อรองรับแรงของการบดเคี้ยวที่มากกว่าเดิม