About us

 

มาตรฐานการปลอดเชื้อ

มาตรฐานการรักษาความสะอาดและการฆ่าเชื้อ

ที่บางอกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ เราให้ความสำคัญกับเรื่องความสะอาดและการฆ่าเชื้อ

นโยบายการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือทางทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์ เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อจากเครื่องมือทันตกรรม จึงมีการกำหนดนโยบาย และการควบคุมคุณภาพกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อของเครื่องมืออุปรณ์ทางทันตกรรมตามมาตรฐานสากลในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โดยอ้างอิงหลักฐานทางวิชาการ และข้อมูลทางวิชาการที่ทันสมัย ( Evidence Base ) ตามมาตรฐาน Center for Disease Control andPrevention (CDC),American Dental Association (ADA) ,Joint CommissionInternational (JCI) , Association for the Advance of Medical Instrumentation (AAMI),Association of Perioperative Registered Nurses ( AORN) ,US Food and Drug Administration (FDA) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย

กระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ

การล้างทำความสะอาด

การล้างทำความสะอาด หมายถึง การขจัดอินทรีย์สาร สิ่งสกปรกฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ได้แก่ เลือด สารคัดหลั่ง หนองออกจากเครื่องมือทันตกรรม การล้างเป็นขั้นตอนแรกในการทำลายเชื้อและการทำปราศจากเชื้อในอุปกรณ์ทางทันตกรรมที่จะต้องนำกลับมาใช้กับผู้ป่วยอีก การทำความสะอาดอุปกรณ์ / เครื่องมือทางทันตกรรม มี 2 วิธี ดังนี้

1. การล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ / เครื่องมือโดยใช้มือ :การทำความสะอาดต้องล้างให้เข้าถึงตามรูหรือช่องต่างๆของอุปกรณ์ โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผสมเอ็นซัยม์(Enzymatic Cleaners)ช่วยในการขัดล้างเครื่องมือใช้สำหรับเครื่องมือที่มีเลือด สารน้ำ หรือสารคัดหลั่งแห้งอยู่ภายในท่อที่ล้างออกยากจึงต้องแช่อุปกรณ์ในสารขัดล้างผสมเอ็นซัยม์เพื่อสะดวกและง่ายและมีประสิทธิภาพในการล้างทำความสะอาด  

2. การล้างทำความสะอาดเครื่องมือโดยใช้เครื่องอุลตร้าโซนิค(Ultrasonic cleaners )เป็นการล้างโดยใช้คลื่นเสียงที่มีความถี่สูงใช้ในการขจัดคราบสกปรกเครื่องมือนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและลดความเสี่ยงในการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่ง

Check Points
Visual checks after cold sterilization before autoclaving
BIDC clean room stores sterilized instruments under controlled temperatures & humidity
Sterilization Rooms at BIDC Building
Sterilization areas are divided to avoid cross-contamination. Clean room is kept at constant temperature 24 hours. Clean Instruments arere- checked, dated, stored separated.
Scientific Evidence Protocols
BIDC follows infection prevention & controls set out by international organization based on JCI standards. Patient, medication & facilities safety standards are based on scientific evidence protocols.
Individualized Dated Viewpacks
Instruments & equipment are impuse autrosealed. One-time bacteria resistant non-woven materials are used to seal, date each individual viewpack. 

การทำความสะอาด ด้ามกรอฟัน

ทำความสะอาดภายนอกด้ามกรอ สเปรย์น้ำมันแล้วบรรจุซองนึ่งฆ่าเชื้อนำไปอบฆ่าเชื้อ

1. การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายสำหรับการล้างอุปกรณ์เครื่องมือทันตกรรม

เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการล้างอุปกรณ์เครื่องมือทันตกรรม จะต้องสวมเครื่องป้องกัน ได้แก่ ถุงมือยางอย่างหนา หมวกคลุมผม ผ้าปิดปากและจมูก แว่นตา รองเท้าบูธ เสื้อกาว์น ผ้ากันเปื้อนพลาสติก เพื่อป้องกันการสัมผัสเลือด สารปนเปื้อนเชื้อโรคตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

2. การเตรียมและการบรรจุหีบห่อ

เมื่อทำความสะอาดเครื่องมือเสร็จแล้ว จะทำการตรวจสอบ และคัดแยกเครื่องมือที่ชำรุดแตกร้าวหรือสกปรกก่อนการบรรจุหีบห่อ จัดประเภทของอุปกรณ์ตามชุดให้ครบถ้วนถูกต้อง BIDC ใช้ non woven และ peel pouchesซึ่งมีประสิทธิภาพในการอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ เป็นวัสดุในการบรรจุหีบห่อให้เหมาะสมตามประเภทของเครื่องมือ หีบห่อเครื่องมือจะแสดงป้ายชื่อเครื่องมือ วันผลิต วันหมดอายุ หมายเลขเครื่องอบฆ่าเชื้อ รอบการทำปราศจากเชื้อ ทุกหีบห่อ

3. การจัดเรียงห่ออุปกรณ์ภายในช่องอบ

หีบห่อเครื่องมือจะมีการจัดเรียงในเครื่องอบฆ่าเชื้ออย่างเป็นระบบเพื่อให้ทุกพื้นผิว

ของเครื่องมือได้ผ่านการฆ่าเชื้อ

4. การทำให้ปราศจากเชื้อ

การทำให้ปราศจากเชื้อ หมายถึง การกำจัดหรือทำลายเชื้อจุลชีพทุกชนิดรวมทั้งสปอร์ของเชื้อแบคทีเรีย

ในอุปกรณ์เครื่องมือทางทันตกรรม โดยการใช้ความร้อนจัด อบด้วยไอร้อนภายใต้ความดันสูง BIDC ใช้วิธีการทำให้เครื่องมือปราศจากเชื้อโดยการอบด้วยไอร้อนภายใต้ความดันสูงในกลุ่มเครื่องมือที่ต้อง

ใช้ผ่านเข้าไปในส่วนของร่างกายที่ปราศจากเชื้อและอุปกรณ์ที่ที่ต้องสัมผัสกับเยื่อบุของร่างกาย เครื่อง

Pre and Post Vacuum Autoclaves ที่ใช้ในคลินิก ออกแบบมาสำหรับการฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลและ

ศูนย์เครื่องมือแพทย์ โดยหลักการของการทำสูญญากาศก่อนการฆ่าเชื้อที่แตกต่างจากแบบ

Gravity Displacement โดยการแทรกซึมไอน้ำในการฆ่าเชื้อ ดังนี้

 1. การนำอากาศออกจากซองบรรจุและอุปกรณ์ที่เป็นรูพรุนและอุปกรณ์จำพวกท่อ 
  โดยการทำสูญญากาศก่อนการฆ่าเชื้อ
 2. ไอน้ำจะแทรกซึมเข้าไปในเครื่องมือได้ดีกว่า ทำให้เกิดประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อที่ดีกว่า
 3. อุณหภูมิในการฆ่าเชื้อมีความคงที่มากกว่า
 4. การอบแห้งของเครื่องมือที่ดีกว่าด้วยการปิดประตูเครื่องและทำสูญญากาศในห้องนึ่ง
  ในช่วงท้ายของกระบวนการฆ่าเชื้อ
 5. การตรวจสอบประสิทธิภาพของการทำให้ปราศจากเชื้อและการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบอุปกรณ์ปราศจากเชื้อมีทั้งหมด 3 วิธี ได้แก่ การตรวจสอบด้วยวิธี
  ทางกายภาพ วิธีทางเคมี และการทดสอบทางชีวภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วยมีความปลอดภัย
Autoclave Checks
Autoclave checked after each cycle
3M chemical indicators are placed in individual instrument packs to check successful sterilization
Chemical indicator strips are checked for successfully sterilization

 การตรวจสอบด้วยวิธีทางกายภาพ

เป็นการตรวจสอบการทำงานของเครื่องSterilizer โดยดูจากตัวบ่งชี้ ได้แก่ มาตรวัด(วัดอุณหภูมิ, วัดความดัน ) , สัญญาณไฟต่างๆของเครื่อง และแผ่นกราฟที่บันทึกการทำงานของเครื่องในแต่ละขั้นตอน ทุกวัน ก่อนเริ่มกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ ซึ่งเป็นสิ่งแรกที่บอกให้ผู้ปฏิบัติทราบว่าเครื่อง Sterilizer ทำงานปกติหรือไม่

 การตรวจสอบด้วยวิธีทางเคมี

เป็นการตรวจสอบว่าปัจจัยที่เป็นตัวทำให้ปราศจากเชื้อ ได้แก่ไอน้ำที่ทำให้ปราศจากเชื้อได้สัมผัสและแทรกซึมเข้าไป ในห่ออุปกรณ์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ โดยดูจากการเปลี่ยนสี ของตัวบ่งชี้ทางเคมี ที่เป็นตัวบ่งชี้ทางเคมีภายนอก (External chemical indicator) ตัวบ่งชี้ทางเคมีภายใน (Internal chemical indicators) การประเมินประสิทธิภาพของ Pre vacuum sterilizer จะทำการตรวจสอบประสิทธิภาพ การดูดอากาศของเครื่องโดยใช้ Bowie dick test ทดสอบทุกวันก่อนใช้เครื่อง

 การตรวจสอบทางชีวภาพ

การตรวจสอบทางชีวภาพเป็นวิธีการตรวจสอบการทำให้ปราศจากเชื้อที่เชื่อถือได้มากที่สุดและเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางวิธีการตรวจสอบทางชีวภาพ จะใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biologicalindicator) ซึ่งเรียกโดยทั่วไปว่าSpore test เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ ที่ใช้สำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ โดยใช ้spore test ทุกวันของการทำให้ปราศจากเชื้อและทุกชิ้นของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยน/ใส่อวัยวะเทียมแลอวัยวะเทียมจะนำไปใช้เมื่อผลการตรวจทางชีวภาพเป็นลบ

5. การเก็บรักษาห่ออุปกรณ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ

BIDCมีการกำหนดระยะเวลาที่ห่ออุปกรณ์คงสภาพปราศจากเชื้อหลังจากผ่านกระบวนการ ทำให้ปราศจากเชื้อแล้วและกำหนดระยะเวลาในการเก็บห่ออุปกรณ์ที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้วตามวัสดุที่ใช้ในการห่ออุปกรณ์ และเก็บไว้ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม (ideal conditions)คือ อุณหภูมิ 18-22 ?C ความชื้นสัมพัทธ์ 35-70% ห่ออุปกรณ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแล้วจะได้รับการตรวจสอบสภาพสภาพหีบห่อให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และแห้งก่อนการนำไปใช้งาน